stormflodssikring, huskoeb

Stormflodssikring

Hvorfor stormflodssikre en bygning?

Når stormfloden rammer kan det give voldsomme skader på bygninger og inventar, især fordi det er saltvand, der medfører flere følgeskader. Udbetalingen fra Stormrådet er er ofte lav, og selvrisikoen er ofte høj, men til gengæld tager sagsbehandlingen og genopbygningen gerne rigtig lang tid. Så ud over at man ikke kan benytte sin bygning, er der med andre ord mange gode grunde til at sikre sin ejendom imod stormflod.

Har man ud over en bygning også serverrum, opbevaringsrum med uvurderlige værdigenstande eller andre vitale teknikrum, så bør man for alvor opprioritere sikringstiltag.

Overordnet fremgangsmåde

Når vi sikrer en ejendom mod stormflod er det med konsekvenserne i baghovedet, at vi arbejder, hvorfor vi altid gør vores bedste. Først definerer vi risikoen for en oversvømmelse forsaget af en stormflod. Vi finder, i sammenarbejde med kunden, frem til et acceptabelt sikringsniveau, vurderet ud fra værdien af det som skal sikres, kundens økonomi, ambitionsniveau samt mandskabsressourcer.

Når sikringsniveauet et fundet, udarbejder vi en overordnet sikringsstrategi, som skal danne grundlag for resten af projektet. Sikringsstrategien består af sikringslinjer og sikringsløsninger.

Når sikringsstrategien er fastlagt, udarbejder vi et projekt til udbud og gennemførelse. Inden det bliver budt ud til udførende, detailprojekterer vi løsningerne, laver udbudsmateriale, og hvis nødvendigt myndighedsbehandlingen. Hvis Kystdirektoratet skal involveres, bør man afsætte tilpas tid til i projektfasen til denne myndighedsbehandling.

De 4 vandveje

Når en ejendom eller område skal sikres imod stormflod, er det vigtigt at være opmærksom på de måder vand kan trænge igennem sikringslinjerne. De 4 vandveje er som følger:

  • Over terræn.
  • Gennem jorden
  • Gennem kloakkerne
  • Bagfra via vandløb eller overflader.

Over terræn – Stormflodskort

Den gængse opfattelse af hvordan stormflodsskader opstår, er via vand på terræn. Alle belægninger og bygninger, som vandet skal passere, skaber modstand og aftager farten i større eller mindre grad, afhængigt af ruheden og geometrien. Dette kan betyde en del, for vandstanden er ofte ikke på sit højeste i særligt lang tid, hvilket betyder en del i vandstand forskel et stykke inde fra kysten.

Der er flere forskellige former for stormflodskort, til at simulere vand på terræn, og de bruges i forskellige sammenhænge, alt afhængig af præcisionen.

Der er et statisk kort med fast vandspejlskote, et dynamisk kort der viser vandets udbredelse over tid og så er der et dynamisk kort der inkorporerer kloaknettet og dens bidrag til udbredelsen.

Det statiske stormflodskort viser kun en given vanddybde, der er ens i hele området. Der er ikke taget en tidsfaktor med, så dette kort bør kun bruges tæt på kysten.

Det dynamiske stormflodskort med og uden kloak, viser vandets bevægelse over terrænets overflader, forbi forhindringer og indsnævringer, samt gennem kloaksystemet. Dette er det mest præcise kort man kan bruge, men er også den dyreste at udarbejde.

Man bør altid holde et oversvømmelseskort op med virkeligheden, og se kritisk på hvordan terrænet stiger og falder i det område man skal til at sikre. Ser strømningsveje, lavninger ol. ud til at stemme overens med skybrudskortet eller stormflodskortet? Det er nok det vigtigste punkt ved anvendelsen af et oversvømmelseskort, for man forfalder nemt til at stole for meget på simuleringerne, og en fejl kan have katastrofale konsekvenser.

Stormflod gennem jorden – Underløb

Når vandet står på terræn, så vandmættes jorden også hurtigt og trænger længere og længere ned i jorden. Jo større vandstand, jo større vandtrykket bliver. Trykket kan presse vandet under sikringsmure, mobiledæmninger og diger, for så at presse det op på den anden side. Hvis vandet først begynder at sive gennem eller under et dige så er der stor risiko for digebrud.

Vandtrykket kan også presse sig under fundamenter og op gennem gulvet i parcelhuse. Dette har vi set mange gange, hvorfor den bedste måde at sikre sin ejendom på er ved at holde vandet væk fra facaden, så vandet kan trykudligne i området mellem sikringslinjen og bygningen.  Et vandtryk mod en kældermur, vil afsløre alle revner og utætte installationsgennemføringer.

Det afgørende for underløb er jordbundsforholdene. Meget sandede grunde kræver dybe underløbssikringer, mens lerede jordarter har en større vandmodstand. Jordbundsundersøgelser kan afgøre dette, men de skal udføres ned i en vis dybde og ikke blot i overflade.

Omfangsdræn omkring bygninger skal man også sørge for ikke kan blive fyldt med vand fra overfladen, for lige så gode som dræn er til at afvande, lige så hurtige er de til at fordele vandet rundt om bygningens fundament med de dertilhørende risici.

Stormflod gennem kloakkerne

Når vandet stiger ved en stormflod, vil det ikke kun løbe på overfladen og igennem jorden. Vandet vil også løbe i afløbsrør under vores veje og bygninger.  Her har vandet ofte frit råderum til, at bevæge sig rundt uset. Vandet kan via afløbsrørene oversvømme områder, som man grundet terrænets udformning, ellers ville anse for ikke at være oversvømmelsestruet. Her fungerer kloaknettet som forbundne kar, og forsøger at trykudligne vandsøjlen, hvorved det presses op af brønde og riste i laverer områder.

Man kan sige at afløbssystemet ”kortslutter” lavninger i terrænet. Dette har vi ved selvsyn observeret i Frederikssund under Bodil den 6. dec. 2013.

At få afdækket afløbsforholdende i det område som skal sikres, er lige så vigtigt som at få afdækket de topografiske forhold, hvis ikke mere.

Oversvømmelse bagfra via vandløb eller overflader.

Når man lukker af mod havet, kan man komme til at spærre vandløb og åer. Disse vandløb standser ikke med at løbe, og slet ikke hvis det regner samtidigt med stormfloden. Udover vandløb, så kan regnvand på en matrikel også skabe problemer, hvis man har afspærret kloakkerne mod stormflodsvandet.

Sikringssystemer, barrierer, skot og dæmningerne.

Dansk Skybrud Rådgivning ApS har stor erfaring med hvilke systemer, der findes til at sikre ejendomme og større arealer imod stormflod. Dette har vi via vores søsterselskab Stormflodssikring ApS, som er skandinaviens mest erfarne sikringsfirma. Du kan læse mere om Stormflodssikring ApS på www.stormflodssikring.dk Ud over disse sikringssystemer, har vi stor erfaring med at integrere løsninger, som også er rekreative og klimavenlige.

Funktionalitet og vedligehold

Når løsninger skal udføres, er det vigtigt at de kan integreres i de eksisterende forhold, så man ikke er generet af sikringerne i hverdagen. Funktionalitet er en vigtig del af vores løsningsforslag.

Området og bygningerne skal kunne bruges som hidtil, indtil stormfloden rammer.

Det er desuden vigtigt at løbende vedligehold og kontrol af sikringssystemerne er muligt. Dette er ikke kun med til at afdække eventuelle fejl, men kunden vil også være tryg ved at sikringen altid er funktionsdygtig.

Vi har altid kunden med hele vejen, fra første gennemgang til aflevering af den endelige løsning. Det er også vigtigt for os, at kundens ønsker og behov bliver inkorporeret i løsningerne på en måde, som gør drift og vedligehold så simpel som muligt.

Mere info om stormflodssikring

Vil du gerne vide mere om stormflodskort, skybrudskort og afløbssystemer, kan du altid kontakte Dansk Skybrud Rådgivning.

Ring til os på tlf. 2872 9752
Du kan også sende en mail på info@ds-raad.dk